Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 1/11/2017 11:22

Ninh Thuận: rà soát chuyển xếp chức danh nghề nghiệp với viên chức giáo dục

Ninh Thuận: rà soát chuyển xếp chức danh nghề nghiệp với viên chức giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Thuận vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Trong đó yêu cầu rà soát, tổng hợp, xác lập hồ sơ đề nghị chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức, viên chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở hoặc tương đương đang giữ các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp theo chuyên ngành hành chính (cũ) sang các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp theo chuyên ngành hành chính (mới) – theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV và hướng dẫn tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ;

Đảm bảo phù hợp với nhu cầu của đơn vị, cơ cấu, vị trí việc làm theo đúng quy định, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 07/11/2017 (đặc biệt là các trường hợp tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp) để giải quyết thủ tục chuyển xếp hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành (trước mắt chỉ thực hiện đối với các trường hợp đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định);

Đối với các trường hợp chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, kể cả các trường hợp không phải xếp lại ngạch, chức danh; các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, xác lập danh sách gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 07/11/2017 để theo dõi, phối hợp;

Đồng thời, tạo điều kiện, bố trí và yêu cầu công chức, viên chức lao động thuộc phạm vi quản lý, khẩn trương học tập để đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp theo chuyên ngành hành chính sẽ được chuyển xếp từ ngạch, chức danh cũ tương ứng hoặc tiêu chuẩn của ngạch, chức danh được giữ nguyên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ - thời hạn hoàn thành, trước ngày 01/4/2018.

Sau thời hạn này, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp rà soát, trường hợp không thực hiện nhưng không có lý do chính đáng, phải xem xét để bố trí việc làm và chuyển xếp ngạch, chức danh phù hợp với tiêu chuẩn hiện có.

Lập Phương