Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 24/2/2016 19:00

Ninh Thuận: Nâng tỷ lệ tốt nghiệp THPT, đỗ ĐH - CĐ cao hơn 2015

Ninh Thuận: Nâng tỷ lệ tốt nghiệp THPT, đỗ ĐH - CĐ cao hơn 2015

GD&TĐ - Chuẩn bị các điều kiện, phối hợp triển khai tổ chức tốt thi THPT quốc gia 2016; nâng tỷ lệ tốt nghiệp THPT và tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào ĐH, CĐ cao hơn 2015.

Đó là một trong những công việc Ninh Thuận sẽ triển khai trong năm 2016 nhằm thực hiện Kế hoạch hành động đổi mới công tác quản lý GD&ĐT, tạo sự đột phá về phát triển GD&ĐT trên địa bàn tỉnh năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, trong năm 2016, nhiệm vụ cần hoàn thành để thực hiện Kế hoạch trên là tiến hành rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp các cấp học ở địa phương; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển GD&ĐT để đảm bảo tính thống nhất, hợp lý và thông suốt.

Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của sở ngành, địa phương. Xây dựng và ban hành văn bản, quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện trong quản lý.

Xác định rõ vị trí việc làm, kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở G D&ĐT và phòng GD&ĐT.

Đổi mới hình thức và tổ chức tốt các cụm thi đua trong ngành Giáo dục; giao chỉ tiêu thi đua cho các cơ sở giáo dục; tổ chức thẩm định, kiểm tra, đánh igas các cơ sở giáo dục có tổ chức đăng ký và kết quả đạt được cuối năm học; gắn kết quả thi đua của cán bộ quản lý với danh hiệu của tập thể được phân công phụ trách.

Đổi mới hoạt động thanh tra, chuyển nội dung từ thanh tra hoạt động chuyên môn sang thanh tra công tác quản lý.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng lực luownjg thanh tra; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục; thực hiện việc bổ nhiệm ngạch thanh tra, cấp thẻ cộng tác viên thanh tra theo quy định.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề ra 8 giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động đổi mới công tác quản lý GD&ĐT, tạo sự đột phá về phát triển GD&ĐT trên địa bàn tỉnh năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

Đó là: Hoàn thiện thể chế quản lý; đẩy mạnh phân cấp quản lý; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp;

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm; tranh thủ các nguồn lực đầu tư.

Lập Phương