Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 18/10/2013 15:17

Những điểm chú ý trong Dự thảo quy định chuyển từ ĐH dân lập sang tư thục

Những điểm chú ý trong Dự thảo quy định chuyển từ ĐH dân lập sang tư thục

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.

Theo dự thảo, thành phần Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ đầu tiên của trường tư thục bao gồm: đại diện những người góp vốn điều lệ; đại diện giảng viên cơ hữu; đại diện tổ chức Đảng; đại diện các tổ chức đoàn thể.

Dự thảo cũng quy định, thời điểm kiểm toán không quá 1 năm trước khi trình Bộ GD&ĐT xem xét hồ sơ chuyển đổi. Việc kiểm toán, định giá tài sản thực hiện bằng đơn vị đồng Việt Nam.

Vốn của các tổ chức, cá nhân góp ban đầu và góp trong quá trình hoạt động của trường dân lập được bảo toàn giá trị tại thời điểm góp vốn, được quy ra đồng Việt Nam tại thời điểm chuyển đổi, trên cơ sở thống nhất giữa Hội đồng quản trị với các tổ chức, cá nhân góp vốn và được chuyển thành cổ phần khi chuyển đổi sang trường tư thục.

Tiền và tài sản do biếu, tặng hoặc cấp phát và tài sản được hình thành từ kết quả hoạt động của trường dân lập là tài sản sở hữu chung hợp nhất không phân chia. Giá trị tài sản sở hữu chung hợp nhất không phân chia này được chuyển thành vốn sở hữu chung hợp nhất không phân chia của trường tư thục. Vốn  sở hữu chung hợp nhất không phân chia không được rút ra khỏi nguồn vốn hoạt động của trường tư thục.

Phần tiền vốn vay, thuê của các tổ chức, cá nhân được trường tư thục tiếp tục thực hiện theo cam kết của trường dân lập.

Trường dân lập bàn giao toàn bộ diện tích đất và tài sản trên đất đang sử dụng kèm hồ sơ cho trường tư thục. Trường tư thục có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất, tài sản trên đất được chuyển từ trường dân lập sang đúng mục đích và chịu trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng đất và tài sản trên đất.

Về trình tự chuyển đổi, hội đồng quản trị trường dân lập có trách nhiệm nộp 5 bộ hồ sơ chuyển đổi về Bộ GD&ĐT.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ GD&ĐT xem xét đề án chuyển đổi, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chuyển đổi loại hình trường.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chuyển đổi loại hình trường, Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, kế toán trưởng của trường dân lập có trách nhiệm bàn giao cho Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, kế toán trưởng của trường tư thục.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN