Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 5/1/2018 10:37

Long An ra chỉ tiêu 100% đơn vị ngành Giáo dục tinh giản biên chế

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Long An ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.

Kế hoạch đưa chỉ tiêu: trên 85% sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu tại bộ phận "một cửa" cơ quan Sở GD&ĐT; trên 65% sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công;

Đạt tỷ lệ 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập nhật kịp thời, niêm yết, công khai, minh bạch tại bộ phận "một cửa" và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, website của cơ quan Sở;

Đảm bảo đạt tỷ lệ trên 95% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn theo quy trình cơ chế một cửa đã cập nhật trên website của Sở và tích hợp vào cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Thực hiện chính sách đãi ngộ, động viên, khen thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời loại bỏ, bãi miễn đối với cán bộ công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật;

Có 100% cơ quan, đơn vị trong ngành tinh giản biên chế theo quy định về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6.

Để thực hiện mục tiêu trên, các giải pháp được đưa ra là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt;

Nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ của ngành; gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính vào tiêu chí thi đua, khen thưởng của các đơn vị và mức độ hoàn thành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong ngành;

Thực hiện đúng quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch rà soát về chức danh, tiêu chuẩn gắn với vị trí việc làm của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình;

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT-truyền thông với cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và chấn chính, xử lý những vi phạm trong quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong ngành; nâng cao năng lực chuyên môn cho công chức chuyên trách cải cách hành chính;

Đảm bảo nguồn kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh giao và của ngành đề ra trong năm 2017.

Lập Phương