Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/11/2017 10:50

TP Hồ Chí Minh:

Kiện toàn nhân lực làm công tác pháp chế ngành Giáo dục

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai công tác pháp chế ngành GD&ĐT thành phố năm học 2017-2018.

Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra trong kế hoạch này là kiện toàn nhân lực làm công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật. Theo đó, duy trì và nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại các cơ sở giáo dục, bố trí giáo viên kiêm nhiệm làm công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn hóa đội ngũ này theo quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế theo Quyết định số 4415/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

Cũng trong kế hoạch này, Sở GD&ĐT yêu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật; cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới; trên trang thông tin điện tử tại đơn vị.

Lập Phương