Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 12/1/2017 11:38

Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

 Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên vừa có văn bản số 09/KH-SGDĐT ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

Mục đích nhằm phát hiện những nội dung quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã họi của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật, kịp thời có biện pháp xử lý để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hoặc khi có yêu cầu. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT nêu rõ trách nhiệm tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. Theo đó, các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan Sở, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở chủ động tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chữa quy phạm pháp luật do UBND, HĐND tỉnh, cấp huyện ban hành liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của phòng, ban, đơn vị mình và đề xuất hình thức xử lý hoặc xử lý theo quy định pháp luật.

Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả tự kiểm tra và kế hoạch xử lý văn bản gửi về Sở GD&ĐT tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Phối hợp với văn phòng Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra văn bản và kiểm tra theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực có liên quan.

Lập Phương

Tin tiêu điểm