Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 8/2/2017 22:00

Không áp dụng hoàn toàn trắc nghiệm với kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ II

Không áp dụng hoàn toàn trắc nghiệm với kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ II

GD&TĐ - Không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra một tiết và kiểm tra học kỳ II.

Bộ GD&ĐT tiếp tục nhấn mạnh nội dung này trong công văn về việc tổ chức dạy học trong học kỳ II và ôn tập thi THPT quốc gia năm 2017 Bộ GD&ĐT gửi Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng và các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc ngày 7/2.

Những lưu ý trong kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kiểm tra học kỳ II

Trong văn bản nói trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên về dạy học và kiểm tra, đánh giá; tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ, đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao (không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra một tiết và kiểm tra học kỳ II).

Bộ GD&ĐT cho biết đã tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán các Sở GD&ĐT về việc xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra, đánh giá theo hình thức trắc nghiệm khách quan, phù hợp theo quy trình ra đề chuẩn hóa. Từ đó, yêu cầu các Sở GD&ĐT cần tăng cường huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán đã được tập huấn làm báo cáo viên để triển khai tập huấn mở rộng (theo hình thức trực tiếp hoặc qua mạng "Trường học kết nối") cho cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục thực hiện việc ra đề kiểm tra, đánh giá theo quy trình ra đề chuẩn hóa đúng hướng dẫn của Bộ.

Đồng thời, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học theo đúng quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

Lưu ý tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục

Với việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục trong học kỳ II năm học 2016-2017, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh trung học và học viên giáo dục thường xuyên.

Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở giáo dục; chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình lớp 12 phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình.

Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học trong học kỳ II năm học 2016-2017 và chuẩn bị cho năm học 2017-2018.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và giáo viên thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học, kỹ năng thực hành vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Theo Bộ GD&ĐT