Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 6/3/2018 08:33

Khen thưởng giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm hay

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La vừa có văn bản về việc đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong đó nhấn mạnh việc khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có giải pháp sáng kiến được công nhận là sáng kiến các cấp mang lại lợi ích thiết thực.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thành lập, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng sáng kiến và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong xét đánh giá, công nhận giải pháp là sáng kiến cấp cơ sở theo đúng quy định.

Đề xuất các giải pháp có khả năng phổ biến áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh để đề nghị công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. Xây dựng kế hoạch về hoạt động sáng kiến, áp dụng, nhân rộng các giải pháp đã được công nhận là sáng kiến các cấp tại đơn vị trường học.

Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đơn vị, trường học, tạo điều kiện để các cá nhân được học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, vận dụng và phát huy khả năng sáng tạo trong giảng dạy. Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả cao các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Lập Phương