Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 19/1/2015 14:28

Khẩn trương triển khai Nghị định khuyến khích hoạt động KH-CN trong trường ĐH

Khẩn trương triển khai Nghị định khuyến khích hoạt động KH-CN trong trường ĐH

GD&TĐ - Ngày 25/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2014.

Để thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và Nghị quyết số 44/NQ-CP về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐCP của Chính phủ ngay trong năm 2015.

Những nội dung chủ yếu tập trung bao gồm: Xây dựng và ban hành các văn bản, quy định của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Dành tối thiểu 5% từ nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học để đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học; ưu tiên triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Dành tối thiểu 3% từ nguồn thu học phí của cơ sở giáo dục đại học để cho sinh viên và người học hoạt động nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ giảng viên nghiên cứu khoa học, trình cấp có thấm quyền phê duyệt.

Bộ GD&ĐT cho biết, việc ban hành số 99/2014/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Nhà nước tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tố chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triến khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

Đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học trong việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị mình.

Lập Phương