Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 19/10/2017 19:11

Bảo vệ trẻ em không bị các hình thức xâm hại và bạo lực

Hướng tới phát triển hệ thống dịch vụ CTXH chuyên nghiệp trong các nhà trường

Hướng tới phát triển hệ thống dịch vụ CTXH chuyên nghiệp trong các nhà trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu chương trình nhằm bảo vệ trẻ em không bị các hình thức xâm hại và bạo lực, hỗ trợ nâng cao năng lực cho trẻ em để các em tự giải quyết các vấn đề của bản thân

Kế hoạch này nêu rõ mục tiêu phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) trong ngành Giáo dục nhằm từng bước hình thành và phát triển hệ thống dịch vụ CTXH chuyên nghiệp trong tất cả nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các ngành sử dụng nhân viên CTXH chuyên nghiệp.

Nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, các cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ nhân viên trong các nhà trường về vai trò, tầm quan trọng của các dịch vụ CTXH trường học.

Xây dựng và phát triển dịch vụ CTXH trường học nhằm bảo vệ trẻ em không bị các hình thức xâm hại và bạo lực, hỗ trợ nâng cao năng lực cho trẻ em để các em tự giải quyết các vấn đề của bản thân và hoàn thành quá trình học tập tại trường.

Trong kế hoạch này, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của nghề CTXH trường học; phát triển dịch vụ nghề CTXH trường học.

Giải pháp thực hiện là tăng cường giám sát, đánh giá các hoạt động trong các nhà trường và đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện đang làm công tác tư vấn, hỗ trợ, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tại các nhà trường.

Trên cơ sở đó cung cấp các kiến thức kỹ năng cần thiết để bước đầu hình thành đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng thời, phối hợp với các cơ sở đào tạo CTXH thực hiện nghiên cứu khoa học kết hợp với tổng kết, đánh giá thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ CTXH trường học và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác xã hội trong các nhà trường và các quy trình cung cấp, kết nối với các tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội.

Lập Phương

Tin tiêu điểm