Giáo dục
Tiêu điểm

Hướng dẫn thành lập hội đồng trường

HẢI MINH - 09:47 05/01/2020
Ảnh minh họa/internet. Ảnh minh họa/internet.

Cụ thể, đối với cơ sở GDĐH công lập: Để thực hiện quyền tự chủ, các cơ sở GDĐH phải có hội đồng trường. Theo quy định của Nghị định, cơ sở GDĐH công lập mới thành lập thì cơ quan quản lý trực tiếp phải chỉ đạo thành lập hội đồng trường lâm thời trước khi trường đề nghị cho phép hoạt động.

Hội đồng trường lâm thời hoạt động tối đa 12 tháng; trong thời gian đó phải thành lập hội đồng trường theo đúng quy định, quyết định nhân sự hiệu trưởng và các chức danh khác theo quy định.

Đối với cơ sở GDĐH công lập chưa có hội đồng trường, tập thể lãnh đạo trường chỉ đạo thực hiện quy trình thành lập hội đồng trường của nhiệm kỳ mới theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

Tập thể lãnh đạo đề xuất cơ quan quản lý trực tiếp cử đại diện tham gia hội đồng trường; thống nhất về số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng trường với đại diện cơ quan quản lý trực tiếp và các thành viên đương nhiên khác của hội đồng trường; chỉ đạo thực hiện việc bầu các thành viên của hội đồng trường theo từng cơ cấu; tổ chức các thành viên hội đồng trường bầu chủ tịch hội đồng trường và đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp trường đại học công nhận hội đồng trường.

Đối với cơ sở GDĐH đã có hội đồng trường nhưng chưa đúng Luật, nhiệm kỳ của hội đồng trường còn trên 6 tháng thì tập thể lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy trình thành lập hội đồng trường của nhiệm kỳ mới theo đúng Luật và Nghị định.

Đối với cơ sở GDĐH tư thục

Hội đồng trường của các cơ sở GDĐH tư thục Hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu xác định số lượng, cơ cấu; cử hoặc bầu theo tỷ lệ vốn góp đối với: đại diện nhà đầu tư; thành viên ngoài trường là nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động; thành viên trong trường là đại diện giảng viên, người lao động trên cơ sở nhân sự được hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học do hiệu trưởng tổ chức giới thiệu; đại diện người học (nếu có) do tổ chức của người học giới thiệu.

Người có tỷ lệ vốn góp cao nhất trong số các thành viên tham gia hội đồng trường chủ trì việc bầu chủ tịch hội đồng trường, đề nghị hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường trước khi đề nghị cho phép hoạt động đào tạo (đối với trường mới thành lập) hoặc trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Đối với cơ sở GDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Đối với trường mới thành lập: Hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu xác định số lượng, cơ cấu hội đồng trường; cử hoặc bầu đại diện nhà đầu tư tham gia hội đồng trường, trong đó xác định rõ người chủ trì thực hiện quy trình thành lập hội đồng trường, bầu chủ tịch hội đồng trường.

Người chủ trì có trách nhiệm tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học bầu đại diện giảng viên, người lao động và các thành viên ngoài trường tham gia hội đồng trường; tổ chức các thành viên hội đồng trường bầu chủ tịch hội đồng trường; đề nghị hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường trước khi đề nghị cho phép hoạt động đào tạo.

Hội đồng trường của các trường đang hoạt động phải bảo đảm về cơ cấu, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

Cuối mỗi nhiệm kỳ, chủ tịch hội đồng trường đề nghị hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu cử hoặc bầu đại diện tham gia hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp; tổ chức thực hiện quy trình thành lập hội đồng trường của nhiệm kỳ kế tiếp theo quy định và đề nghị hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu trường đại học công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường của nhiệm kỳ kế tiếp.

Hải Minh

Bình luận của bạn đọc