Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 3/11/2017 10:59

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 1911/SGDDT-GDTrH, hướng dẫn các đơn vị trong việc đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học từ năm học 2017-2018.

Theo đó, đánh giá giáo viên qua 12 tiêu chí, với tổng điểm 20. Giáo viên đạt loại giỏi nếu giờ dạy có tổng điểm từ 17,0 đến 20,0 và không có tiêu chí nào được đánh giá dưới mức 2.

Giáo viên đạt loại khá nếu giờ dạy được đánh giá vào một trong hai trường hợp sau: tổng điểm từ 13,0 điểm đến dưới 17,0 điểm và không có tiêu chí nào được đánh giá dưới mức 1; tổng điểm từ 17,0 điểm đến 20,0 điểm và không có tiêu chí nào được đánh giá 0 điểm.

Loại trung bình nếu giờ dạy được đánh giá vào một trong hai trường hợp sau: tổng điểm từ 10,0 điểm đến dưới 13,0 điểm và không có tiêu chí nào được đánh giá 0 điểm; tổng điểm trên 13,0 điểm và có tiêu chí được đánh giá 0 điểm. Loại chưa đạt gồm các trường hợp còn lại.

Việc dự giờ phân tích rút kinh nghiệm phải theo định hướng nghiên cứu bài học trên tinh thần của công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT và nội dung của công văn này.

Trong trường hợp cần đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trong các hội thi, cuộc thi, … (kể cả phục vụ công tác thi tuyển dụng viên chức giáo dục) các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn trong mục 2 của công văn này.

Chưa đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với các tiết dạy chuyên đề, tiết dạy áp dụng các kỹ thuật, phương pháp dạy học mới nếu giáo viên dạy không có nguyện vọng được xếp loại mà thực hiện phân tích rút kinh nghiệm theo định hướng nghiên cứu bài học.

Lập Phương