Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 18/2/2017 21:07

Học viện Báo chí tuyên truyền chỉ nhận TS điểm 3 năm THPT từ 6,0 trở lên

Học viện Báo chí tuyên truyền chỉ nhận TS điểm 3 năm THPT từ 6,0 trở lên

GD&TĐ - Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố dự thảo Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.

Theo dự thảo, Học viện quy định điều kiện nhận đăng ký xét tuyển với thí sinh như sau:

Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên. Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

Học viện xét tuyển theo 4 nhóm ngành/ngành: Nhóm 1: Ngành Báo chí;

Nhóm 2 gồm các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội;

Nhóm 3: Ngành Lịch sử. Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Trong từng nhóm ngành, Học viện quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 (ngành Báo chí) tổ chức thi bổ sung môn: Năng khiếu báo chí.

Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia bài thi môn Tiếng Anh để tuyển sinh.

Môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển, căn cứ kết quả thi THPT quốc gia được quy định cho từng nhóm ngành như sau:

Nhóm ngành

Môn bắt buộc (A)

Môn tự chọn (B)(chọn 1 trong các bài thi/môn thi dưới đây)

Môn Năng khiếu (C)

Điểm xét tuyển

1

Ngữ văn

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh, Vật lý

Năng khiếu báo chí

A + B + C

2

Ngữ văn + Toán

Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

-

A + B

3

Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2)

Địa lý, Toán, Tiếng Anh

-

A + B

4

Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2)

Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội,

-

A + B

Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành và tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển: 

TT

Ngành học

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển

Chỉ tiêu

 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT)

 

 

 

1550

1

Báo chí, chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử

52320101

600

- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử (M05)

- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (M06)

- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (M11)

- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý (M12)

435

2

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

52320101

603

3

Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

52320101

606

4

Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin

52220301

524

Nhóm 2:

- Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

- Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15)

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

40

5

Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

52220301

525

40

6

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị

52310101

526

40

7

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

527

40

8

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

528

40

9

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

52310202

 

50

10

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

52310201

530

50

11

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

52310201

531

50

12

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

52310201

532

50

13

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

52310201

533

40

14

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

52310201

535

45

15

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

52310201

536

50

16

Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước

52310201

537

50

17

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

52320401

 

50

18

Xã hội học

52310301

 

50

19

Công tác xã hội

52760101

 

50

20

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

52220310

 

Nhóm 3:

- Ngữ văn,LỊCH SỬ, Địa lý (C00)

- Ngữ văn,LỊCH SỬ, Toán (C03)

- Ngữ văn,LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14)

40

21

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

52310206

610

Nhóm 4:

-TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán (D01)

-TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72)

-TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78)

100

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

611

22

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

612

40

23

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

52360708

615

80

24

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

616

40

25

Quảng cáo

52320110

 

40

26

Ngôn ngữ Anh

52220201

 

40

Lập Phương

Tin tiêu điểm