Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 12/2/2018 13:00

Hải Dương: Lưu ý việc chấm và công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2018

Hải Dương: Lưu ý việc chấm và công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2018

GD&TĐ - Việc chấm và công nhận sáng kiến kinh nghiệm được Sở GD&ĐT Hải Dương lưu ý các đơn vị trong một văn bản mới ban hành.

Theo đó, để được chấm và đề nghị công nhận, sáng kiến kinh nghiệm phải đảm bảo tính pháp lý về bản quyền, không sao chép, chưa từng được công bố trên sách, báo, tạp chí,… hoặc đã được Hội đồng sáng kiến các cấp công nhận và đảm bảo các yêu cầu theo Công văn số 1159/SGDĐT- VP của Sở GD&ĐT.

Cá nhân vi phạm tính pháp lý của sáng kiến, tùy theo mức độ, Sở GD&ĐT sẽ xử lý thỏa đáng. Đơn vị và thủ trưởng đơn vị có cá nhân vi phạm tính pháp lý của sáng kiến sẽ bị trừ điểm khi xét danh hiệu thi đua cuối năm học.

Chấm và xét duyệt, công nhận sáng kiến thực hiện chấm độc lập 2 vòng, chấm chéo, đảm bảo giám khảo không chấm sáng kiến của đơn vị mình.

Sau khi kết quả sáng kiến được công bố, người viết sáng kiến có quyền viết đơn đề nghị chấm lại trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Những sáng kiến đạt từ 10 điểm trở lên được công nhận cấp cơ sở; những sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, được xét, công nhận cấp ngành. Sáng kiến được công nhận cấp ngành do Hội đồng sáng kiến cấp ngành quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở GD&ĐT. Hội đồng sáng kiến cấp ngành quyết định sáng kiến được đề nghị công nhận cấp tỉnh.

Lập Phương

Tin tiêu điểm