Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 25/2/2017 17:07

Hà Nội: Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên trong ngành GD&ĐT

Hà Nội: Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên trong ngành GD&ĐT

GD&TĐ - Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành GD&ĐT Hà Nội.

Giải pháp được đưa ra trong kế hoạch là nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa tiến bộ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động CBGV,NV thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô”gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”,nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 04-CTr/TU về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020.

Tuyên truyền những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, truyền thống của đội ngũ nhà giáo, thi đua lập thành tích góp phần thực hiện nghị quyết 29 của BCH Trung ương đảng về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Thủ đô và đất nước.

Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ CBGV,NV trong toàn ngành GD&ĐT Thủ đô phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan và thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch” và “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử đến toàn thể CBGV,NV trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lập Phương