Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 28/2/2018 08:34

Hà Nội: Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, từng buớc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Cụ thể, rà soát sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định, yêu cầu không còn phù hợp, dễ dẫn đến bệnh thành tích trong giáo dục.

Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục cho từng học kỳ, từng năm học, bảo đảm thực chất, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Không tổ chức các hoạt động giáo dục trái qui định, gây áp lực cho người dạy, người học và cha mẹ học sinh; không lấy kết quả các kỳ thi, các hoạt động giao lưu do địa phương tổ chức để đánh giá xếp loại thi đua, xét khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị (bao gồm tất cả các cuộc thi và hoạt động giao lưu không do Bộ GD&ĐT phát động, tổ chức).

Thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, quy chế dân chủ ở cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng tại đơn vị. trường học; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi, biểu hiện tiêu cực trong dạy, học và bệnh thành tích trong giáo dục.

Xây dựng và công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có đầy đủ cơ sở khoa học, minh chứng rõ ràng, phù hợp với thực tế, đặc thù của từng địa phương, đơn vị; thành tích của đơn vị, cá nhân được đánh giá bằng sự tiến bộ của chính đơn vị, cá nhân đó; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai minh bạch.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới người dạy, người học, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất; cổ vũ, động viên tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và cả xã hội để phát triển giáo dục.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong những năm qua, toàn ngành GD&ĐT Hà Nội đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục hạn chế, tồn tại, từng bước đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại những biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích tại một số đơn vị, trường học, cụ thể: thiếu trung thực trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thi và kiểm tra đánh giá xếp loại; thiếu chặt chẽ trong thực hiện quy trình bình chọn, suy tôn, xếp loại thi đua, khen thưởng làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, uy tín của ngành và sự công bằng trong giáo dục.

Lập Phương