Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/11/2017 10:45

Hà Nội: các nội dung khuyến khích giáo viên NCKH

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học - sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 - 2018.

Theo hướng dẫn này, về công tác nghiên cứu khoa học, Sở khuyến khích các đơn vị, cá nhân tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học về các lĩnh vực giáo dục, khoa học nhân văn, khoa học công nghệ (nhất là CNTT) nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

Nội dung nghiên cứu của đề tài phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải đi sâu giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục tại cơ sở.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị xét nhu cầu đổi mới các hoạt động và khả năng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên đơn vị mình để xây dựng đề cương nghiên cứu, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, cấp ngành, cấp trường theo phân cấp quản lý và thời gian quy định.

Lập Phương