Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 9/4/2018 18:12

Giáo viên phổ thông được đánh giá theo 4 mức

Theo dự thảo Thông tư Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, giáo viên được đánh giá theo 4 mức: Không Đạt - Đạt - Khá - Tốt
Theo dự thảo Thông tư Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, giáo viên được đánh giá theo 4 mức: Không Đạt - Đạt - Khá - Tốt

GD&TĐ - Theo dự thảo Thông tư Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, giáo viên được đánh giá theo 4 mức: Không Đạt - Đạt - Khá - Tốt.

Theo đó, mỗi giáo viên được đánh giá theo từng tiêu chí và đánh giá chung. Cụ thể: Mỗi tiêu chí được đánh giá theo các mức “Đạt”, “Khá”, “Tốt” và “Không đạt”.

Đối với mức “Đạt”, “Khá”, “Tốt” của tiêu chí: giáo viên cần đáp ứng yêu cầu của mức đó kèm theo minh chứng phù hợp. Đối với mức “Không đạt”: giáo viên không đáp ứng được yêu cầu mức đạt của tiêu chí hoặc không có minh chứng để chứng minh.

Căn cứ vào kết quả đánh giá từng tiêu chí, giáo viên sẽ được xếp loại đánh giá mức độ “Đạt”, “Khá”, “Tốt” hoặc “Không đạt”. Cụ thể:

Mức Đạt: Toàn bộ các tiêu chí phải được đánh giá từ mức đạt trở lên;

Mức Khá: Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên, trong đó đảm bảo tối thiểu 12/15 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí ở tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 3 (tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư này) được xếp ở mức khá trở lên;

Mức Tốt: Có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức khá, trong đó đảm bảo tối thiểu 12/15 tiêu chí đạt từ mức tốt, trong có các tiêu chí ở tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 3 (tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư này) được xếp ở mức tốt;

Mức Không đạt: Có từ 1 tiêu chí trở lên không đáp ứng yêu cầu của mức đạt.

Minh Phong