Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 13/3/2018 10:56

Giảm tối đa nhân viên hành chính để ưu tiên biên chế cho giáo viên

Giảm tối đa nhân viên hành chính để ưu tiên biên chế cho giáo viên

GD&TĐ - UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập nhằm thống nhất thực hiện việc rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Yêu cầu, việc bố trí, sắp xếp quy mô lớp, học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiến hành theo đúng các quy định hiện hành, ưu tiên thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện. Không làm ảnh hưởng đến chương trình dạy học và kế hoạch giáo dục chung. Giáo viên được bố trí tối đa số tiết dạy theo quy định; đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Các trường không được hợp đồng lao động đối với những vị trí giáo viên, nhân viên mà những vị trí này đang có đủ người đảm nhiệm và không được hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên làm cho tổng số lượng người làm việc của đơn vị vượt quá số lượng người làm việc được giao.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thời gian để đảm bảo các hoạt động dạy, học trong điều kiện tinh giản biên chế và thu gọn đầu mối. Giảm tối đa nhân viên hành chính để ưu tiên biên chế cho giáo viên.

Đối tượng rà soát là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, lao động hợp đồng trong phạm vi số lượng người làm việc được giao năm 2018.

Các bước tiến hành: Các cơ sở giáo dục tự rà soát, sắp xếp và báo cáo kết quả; Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra kết quả rà soát, sắp xếp; Liên ngành GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính, Kho bạc nhà nước thực hiện thẩm định, kiểm tra kết quả rà soát, săp xếp.

Lập Phương