Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 23/5/2018 14:48

Cao Bằng:

Giảm thiểu vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Cao Bằng ban hành kế hoạch thực hiện công tác "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên giai đoạn 2018-2020" của ngành Giáo dục tỉnh.

Mục tiêu đưa ra là 100% các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên học sinh về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên;

100% các cơ sở giáo dục tổ chức phố biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường học; giảm tối thiểu số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Để thưc hiện mục tiêu này, Sở GD&ĐT đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp: Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên với các hình thức phong phú;

Tích hợp nội dung phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục đối với học sinh;

Nâng cao năng lực của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc tổ chức phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật: Phối hợp giữa trường học, gia đình và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học sinh, sinh viên phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên.

Lập Phương