Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 8/8/2016 08:07

Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên, CBQL trường chuyên nghiệp

Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên, CBQL trường chuyên nghiệp

GD&TĐ - Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực chịu ảnh hưởng rất lớn vào năng lực và phẩm chất của giáo viên và cán bộ quản lý.

Giáo dục chuyên nghiệp chưa được quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác phát triển đội ngũ, thiếu các tiêu chuẩn năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý, tâm lý trông chờ ỷ lại vào ngân sách trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý vẫn còn phổ biến. Vì vậy, cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ này. Đây cũng là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của giáo dục chuyên nghiệp.

Theo báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục chuyên nghiệp, mục tiêu của nhiệm vụ này nhằm phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo quy định về tiêu chuẩn năng lực và hoàn thiện chính sách, cơ chế đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý.

Nhiệm vụ chính của công tác phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý bao gồm xây dựng, phê chuẩn quy hoạch nhân lực cho giáo dục nghề nghiệp, tiêu chuẩn năng lực, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, hình thành trung tâm học liệu cho giáo viên và cán bộ quản lý;

Xây dựng cơ chế tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá, đãi ngộ giáo viên và cán bộ quản lý, phương án xử lý nhân lực dư dôi trong quá trình sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ, ICT cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;

Hình thành mạng lưới cơ sở bồi dưỡng giáo viên giáo dục nghề nghiệp trong cả nước (nòng cốt là các trường cao đẳng sư phạm và đại học sư phạm kỹ thuật) để chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm trong nước và thế giới. Rà soát, chuẩn hóa lại chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên giáo dục nghề nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động bồi dưỡng cấp chứng chỉ và công tác tuyển dụng, sử dụng, thực hiện chế độ làm việc của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên;

Tăng cường nâng cao năng lực, đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hoá, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý theo ngành nghề đào tạo;

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tích cực tham mưu với chính quyền địa phương để có cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả.

Giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị về thực hiện chế độ làm việc của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Điều kiện thực hiện: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, lợi ích và thể chế hóa vai trò của nhà nước, nhà trường và giáo viên, cán bộ quản lý trong công tác phát triển đội ngũ.

Xã hội hóa công tác bồi dưỡng giáo viên trên cơ sở hợp tác với doanh nghiệp để giáo viên có điều kiện nâng cao tay nghề;

Tập trung huy động các trường đại học sư phạm kỹ thuật trên cơ sở có đề án xây dựng trung tâm học liệu mở phục vụ công tác bồi dưỡng cho giáo viên.

Học viện cán bộ quản lý giáo dục và trường cán bộ quản lý giáo dục tham gia tích cực, chủ đạo trong quá trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Lập Phương