Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 20/7/2018 09:58

Gia Lai: Ban hành quy định học phí mới

Gia Lai: Ban hành quy định học phí mới

GD&TĐ - Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018-2019.

Theo đó, học phí giáo dục mầm non và phổ thông như sau:

Thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và các quy định hiện hành.

Học phí hệ trung cấp với hệ đào tạo trong chỉ tiêu ngân sách:

Học phí trung cấp nghề:

Học phí hệ cao đẳng:

Lập Phương