Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 26/4/2019 11:01

Dự kiến bãi bỏ 2 văn bản về thời gian tập sự giáo viên, giảng viên

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GD&ĐT.

Theo dự thảo, bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ GD&ĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Bãi bỏ Thông tư số Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Chế độ tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạnh công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hải Bình