Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 30/8/2017 15:59

Đội ngũ nhà giáo đáp ứng tốt nhiệm vụ năm học mới

Đội ngũ nhà giáo đáp ứng tốt nhiệm vụ năm học mới

GD&TĐ - Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai, nhiều địa phương bên cạnh việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất đã chú trọng và chủ động đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Không ngừng nâng cao về chất lượng

Tại tỉnh Lao Cai, tính đến ngày 30/6/2017 toàn ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai có 18.220 cán bộ, công chức, viên chức trong đó: 1.549 cán bộ quản lý, 14.724 giáo viên, 1.882 nhân viên.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai: Để đảm bảo đội ngũ cán bộ và giáo viên đáp ứng cả về số lượng và chất lượng trong quá trình giảng dạy, ngành GD&ĐT tỉnh

Lào Cai đã tích cực triển khai thực hiện Đề án phát triển và nâng cao chất lượng CBQL, GV giai đoạn 2016 - 2020

gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 6/6/2017 của UBND tỉnh về rà soát, bố trí sắp xếp lại đội ngũ các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của tỉnh luôn được chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là bồi dưỡng về đổi mới giáo dục. Hiện 100% cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Cán bộ, viên chức từng bước được chuẩn hóa, có ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục. 100% hiệu trưởng được bồi dưỡng tập trung hàng năm. Ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã tổ chức tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, chú trọng việc nâng cao nhận thức, lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của ngành, thường xuyên tổ chức học tập các quy định về đạo đức nhà giáo. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá; xây dựng quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí công việc khác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Củng cố, nâng cao năng lực đào tạo và bồi dưỡng giáo viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học.

Trong những năm qua, ngành GD&ĐT tỉnh Cao Bằng cũng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cụ thể về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy hoạch nhân lực ngành Giáo dục của các địa phương được tăng cường. Sở GD&ĐT đã tiến hành thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của ngành theo cơ cấu, độ tuổi, trình độ chuyên môn đào tạo và vị trí việc làm. Song song với đó vấn đề rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2015 - 2020, rà soát, bổ sung xây dựng quy hoach cán bộ lãnh đạo Sở giai đoạn 2015 - 2020 được chú trọng. Việc bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đủ về số lượng, cơ bản đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo bà Nguyễn Thanh Hiền, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng thì hiện tại tỷ lệ giáo viên trên lớp của tỉnh: Mầm non đạt 1,58 GV/lớp; tiểu học đạt 1,3 GV/lớp; THCS đạt 2,2 GV/lớp; THPT đạt 2,3 GV/lớp. 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, trong đó 47% giáo viên mầm non, 61% giáo viên tiểu học, 47,5% giáo viên THCS, 8% giáo viên THPT có trình độ đào tạo trên chuẩn. Đội ngũ nhà giáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn cán bộ quản lý, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới

Ông Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết: Để đảm bảo về số lượng và chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, trong năm học 2017 - 2018 ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai Đề án phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 6/6/2017 của UBND tỉnh; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, chú trọng công tác tự bồi dưỡng; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo, lòng yêu nghề và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng xây dựng và thu hút giáo viên, giảng viên giỏi có năng lực hội nhập, giáo viên, giảng viên người địa phương.

Đặc biệt vấn đề nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ nhà giáo; công tác quy hoạch cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trong ngành được quan tâm; có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giỏi có năng lực đổi mới, hội nhập tốt; giáo viên người địa phương kết hợp với phát triển đảng viên.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Mai Phương, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng cũng cho biết: Trong năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Cao Bằng sẽ tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát và từng bước sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ đảm bảo hợp lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT và Chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, dạy nghề của Chính phủ.

Tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Quan tâm xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm.

Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ quản lý, giáo viên giỏi, khuyến khích giáo viên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo động lực phấn đấu cho giáo viên và cán bộ quản lý các cấp.

Minh Châu