Điều chỉnh phương án sắp xếp lại trường mầm non, phổ thông công lập

LẬP PHƯƠNG - 10:00 05/03/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Khi điều chỉnh cần lưu ý, về nguyên tắc, việc tổ chức, sắp xếp lại các trường mầm non, phổ thông công lập phải đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế và huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.

Sáp nhập trường ở cấp học thấp hơn với trường ở cấp học cao hơn; trường có quy mô nhỏ (dưới 10 lớp đối với tiểu học, dưới 8 lớp đối với THCS) với trường có quy mô lớn hơn. Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông.

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS công lập…

Căn cứ các nguyên tắc trên và điều kiện cụ thể của địa phương, UBND cấp huyện có thể lựa chọn các mô hình tổ chức, sắp xếp lại các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc thẩm quyền quản lý như sau:

Sáp nhập các trường cùng cấp trên cùng địa bàn đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập các trường cùng cấp ở nhiều đơn vị hành chính cấp xã lân cận nhau; sáp nhập các trường ở nhiều cấp trên cùng địa bàn đơn vị hành chính cấp xã; chuyển đổi thành loại hình khác hoặc cơ chế quản lý khác. Không sáp nhập trường THCS với trường THPT.

Về số lượng các trường cần giảm: Giảm tối thiểu 10% về số lượng các trường trong giai đoạn 2019-2021.

Lộ trình, năm 2019: Sáp nhập các trường cùng cấp trên cùng địa bàn đơn vị hành chính cấp xã. Sáp nhập các trường cùng cấp ở những đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành do sắp xếp theo Nghị quyết số 37-NQ/TW. Sáp nhập trường tiểu học với trường THCS có quy mô nhỏ.

Năm 2020, 2021: Tiếp tục sáp nhập trường tiểu học với trường THCS có quy mô nhỏ. Sáp nhập các trường cùng cấp ở nhiều đơn vị hành chính cấp xã lân cận nhau.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc