Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/1/2014 14:06

Đề án tuyển sinh của ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Đề án tuyển sinh của ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Từ năm 2011, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy” kèm theo Công văn số 356/CV-ĐHKT ngày 14 tháng 12 năm 2011.

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Theo Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”;

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI xem việc đổi mới công tác tuyển sinh là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xem việc tự chủ trong tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học là một trong những phương hướng, nhiệm vụ của công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

Từ năm 2011, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy” kèm theo Công văn số 356/CV-ĐHKT ngày 14 tháng 12 năm 2011.

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện Đề án trên, xây dựng phương án tuyển sinh và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để triển khai thực hiện bắt đầu từ Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

II. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các Ngành thuộc các Khối thi với Đợt thi và các môn thi như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Đợt thi

Môn thi

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

A

1

Toán – Lý - Hóa

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

A

1

Toán – Lý - Hóa

3

Kiến trúc

D580102

V

1

Toán – Lý – Vẽ Mỹ thuật

4

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

V

1

Toán – Lý – Vẽ Mỹ thuật

5

Kiến trúc cảnh quan

D580110

V

1

Toán – Lý – Vẽ Mỹ thuật

6

Thiết kế nội thất

D210405

H

2

Hình họa mỹ thuật

– Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

7

Thiết kế công nghiệp

D210402

H

2

Hình họa mỹ thuật

– Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

8

Thiết kế đồ họa

D210403

H

2

Hình họa mỹ thuật

– Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

9

Thiết kế thời trang

D210404

H

2

Hình họa mỹ thuật

– Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

10

Mỹ thuật đô thị

Đang

xin cấp

H

2

Hình họa mỹ thuật

– Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

Các Ngành thuộc Khối V và H thi các môn văn hóa theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các môn năng khiếu thi theo đề thi riêng của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận xét chung về các môn thi tuyển sinh cho các ngành đào tạo hiện tại:

- Đối với các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: thi tuyển theo các môn Toán, Lý, Hóa của Khối A theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hợp lý, đánh giá và tuyển chọn được thí sinh phù hợp với ngành đào tạo.

- Đối với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan: thi tuyển theo các môn Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật không đánh giá đầy đủ được kiến thức về xã hội, nhân văn của thí sinh.

- Đối với các ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Mỹ thuật đô thị: thi tuyển theo các môn Ngữ văn, Vẽ Trang trí màu, Hình họa mỹ thuật quá nghiêng về đánh giá năng lực nghệ thuật mà không đánh giá được tư duy logic, khoa học của thí sinh.

III. MỤC ĐÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

Nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh, tuyển được các thí sinh có năng lực phù hợp với các ngành đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo của Trường.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

- Thay đổi môn thi đối với các ngành thi tuyển khối V và khối H trước đây nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh, phù hợp với các ngành đào tạo của Trường.

- Tổ chức thi vào cùng các Đợt thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sử dụng chung đề thi các môn văn hóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường vẫn ra đề thi riêng các môn năng khiếu như trước đây. Tuy nhiên, do thay đổi môn thi nên các ngành thi tuyển theo khối V trước đây sẽ chuyển sang thi Đợt 2 để sử dụng các đề thi các môn Văn, Toán của Khối D theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Theo quy định của Luật Giáo dục đại học, trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức thi tuyển.

V.1. Khối thi.

Do thay đổi môn thi cho các ngành thi tuyển khối V và H trước đây nên Trường đề nghị đặt các khối thi mới là V1 và H1, trong đó:

- Khối V1 thi các môn: Toán – Vẽ Mỹ thuật – Ngữ văn.

- Khối H1 thi các môn: Toán – Vẽ Trang trí màu – Ngữ văn.

V.2. Tiêu chí xét tuyển

- Điểm chuẩn theo khối thi; dựa trên đăng ký dự thi, kết quả thi, chỉ tiêu tuyển sinh và Quyết định của Hội đồng tuyển sinh.

- Khối A: Điểm các môn thi lấy hệ số 1; điểm chuẩn không nhỏ hơn điểm sàn Khối A của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khối V1: Điểm các môn thi lấy hệ số 1; điểm chuẩn không nhỏ hơn điểm sàn khối D của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh đạt điểm chuẩn phải đạt điểm môn thi Vẽ Mỹ thuật từ 5,0 trở lên mới được xét trúng tuyển.

- Khối H1: Điểm các môn thi văn hóa lấy hệ số 1, điểm môn Vẽ Trang trí màu lấy hệ số 1,5; điểm chuẩn (không nhân hệ số) không nhỏ hơn điểm sàn Khối D của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh đạt điểm chuẩn phải đạt điểm môn thi Bố cục màu từ 5,0 trở lên (không nhân hệ số) mới được xét trúng tuyển.

V.3. Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của Trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

- Các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là các ngành thuộc khối kỹ thuật. Việc thi tuyển theo 3 môn Toán, Lý, Hóa của Khối A theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hợp lý, đáp ứng được yêu cầu tuyển sinh.

- Các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Mỹ thuật đô thị đều thi 2 môn Toán, Ngữ văn là các môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Việc thi các môn Toán, Ngữ văn và 1 môn năng khiếu là phù hợp với chuẩn đầu ra, đáp ứng mục tiêu đào tạo của các ngành đào tạo của Trường, cho phép đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh về các mặt:

+ Tư duy logic, khoa học.

+ Kiến thức về xã hội, nhân văn.

+ Năng lực nghệ thuật, sáng tạo.

V.4. Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức thi - tuyển sinh đề xuất

- Trong phương thức thi tuyển sinh của Trường: các môn văn hóa thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và đào tạo. Mặt khác, việc thực hiện đăng ký dự thi của thí sinh, tổ chức kỳ thi, chấm thi, xét tuyển vẫn hoàn toàn theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là các yếu tố đảm bảo sự công bằng trong tuyển sinh.

- Với việc thay đổi các môn thi, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá được năng lực của thí sinh một cách toàn diện hơn, chọn được các thí sinh phù hợp nhất cho quá trình đào tạo của các ngành trong Trường. Đây là tiền đề tốt để Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo.

V.5. Thuận lợi, khó khăn của Nhà trường và thí sinh khi triển khai phương thức tuyển sinh do Nhà trường đề xuất

- Thuận lợi:

+ Các môn thi Toán và Ngữ văn là các môn thi bắt buộc trong các kỳ thi Tốt nghiệp phổ thông trung học, học sinh đã được chuẩn bị kỹ khi học ở bậc phổ thông. Vì vậy việc thi các môn này trong một kỳ thi tuyển sinh đại học đối với các ngành năng khiếu của Trường là hoàn toàn thuận lợi với thí sinh.

+ Các môn thi văn hóa sử dụng đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường không phải lập Ban đề thi, in sao đề thi riêng cho các môn thi này.

+ Thí sinh thực hiện các thủ tục dự thi vẫn theo đúng quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tiến độ thực hiện công tác tuyển sinh của Nhà trường vẫn theo đúng “Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khó khăn:

Thí sinh chưa quen với việc thay đổi các môn thi.

VI. THỜI GIAN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG. PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ CỦA THÍ SINH

- Lịch thi tuyển sinh của Trường: theo các Đợt thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Đợt thi

Môn thi

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

A

1

Toán – Lý - Hóa

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

A

1

Toán – Lý - Hóa

3

Kiến trúc

D580102

V1

2

Toán –Vẽ Mỹ thuật – Ngữ văn

4

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

V1

2

Toán –Vẽ Mỹ thuật – Ngữ văn

5

Kiến trúc cảnh quan

D580110

V1

2

Toán –Vẽ Mỹ thuật – Ngữ văn

6

Thiết kế nội thất

D210405

V1

2

Toán –Vẽ Mỹ thuật – Ngữ văn

7

Mỹ thuật đô thị

Đang

xin cấp

V1

2

Toán –Vẽ Mỹ thuật – Ngữ văn

8

Thiết kế công nghiệp

D210402

H1

2

Toán – Vẽ Trang trí màu – Ngữ văn

9

Thiết kế đồ họa

D210403

H1

2

Toán – Vẽ Trang trí màu – Ngữ văn

10

Thiết kế thời trang

D210404

H1

2

Toán – Vẽ Trang trí màu – Ngữ văn

- Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi theo các thủ tục và quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VII. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

VIII. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt “Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy” này, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện:

1. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật thông tin đăng trên cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy” theo các thông tin do nhà trường điều chỉnh, thay đổi.

2. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật các thay đổi về Khối thi, Môn thi trong phần mềm tuyển sinh của Bộ.

3. Công bố các thông tin về tuyển sinh trên website và Cổng thông tin đào tạo của Nhà trường.

4. Công bố rộng rãi các thông tin về tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Chuẩn bị địa điểm thi, phòng thi và các cơ sở vật chất liên quan đến kỳ thi tuyển sinh.

6. Thực hiện các công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát kỳ thi tuyển sinh theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

X. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm phê duyệt để Trường triển khai thực hiện Đề án bắt đầu từ Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

XI. CAM KẾT CỦA TRƯỜNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh theo nội dung của Đề án này, đồng thời có trách nhiệm giải trình các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

/Uploaded/thuyvt/2014_01_24/Phuluc1A_LGND.doc

/Uploaded/thuyvt/2014_01_24/Phuluc1B_IFXV.doc

/Uploaded/thuyvt/2014_01_24/Phuluc1C_GHZM.doc

/Uploaded/thuyvt/2014_01_24/Phuluc3_OZWR.doc

/Uploaded/thuyvt/2014_01_24/Phuluc4_UMZP.doc

/Uploaded/thuyvt/2014_01_24/Phuluc2_AQYE.xls

HIỆU TRƯỞNG PGS. TS. KTS Phạm Tứ

Mai (12/03/2014 05:13:37 AM)

Em thấy đề án này rất đúng đắn và hợp lý.

Trâm (12/03/2014 05:12:45 AM)

Theo tôi. Ban đầu thật sự tôi rất sốc và trách móc tại sao đùng một cái có thể đổi ngay như vậy. Nhưng càng suy nghĩ, tôi lại càng thấy đề án này khá phù hợp. Học kiến trúc không thể cứng nhắc, nếu mình chỉ biết làm ra một bản thiết kế hoàn hảo nhưng nó khô cứng đến nỗi khó có thể thuyết phục ai đó có thiện cảm với công trình của mình, thì bao nhiêu tâm huyết làm ra nó cũng chỉ phí công. Hơn nữa môn Văn cũng đòi hỏi tư duy và sáng tạo. Hoàn toàn phù hợp với KTS tương lai.

Mong là Bộ sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn

Thao (12/03/2014 05:11:17 AM)

Em thấy đây là một đề án rất hay và phù hợp với những sinh viên kiến trúc tương lai. Theo cách nhìn nhận đề án của một học sinh chuẩn bị thi vào trường em thấy để một sinh viên kiến trúc có thể dễ dàng xin được việc làm sau khi học xong cần phải có khả năng giao tiếp tốt, cách nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống khách quan. Chính vì vậy nếu học văn thì sinh viên kiến trúc có thể dễ dàng xin được việc làm. Vậy nên em mong Bộ xem xét cho áp dụng đề án này ngay năm nay.

yến (12/03/2014 05:07:17 AM)

Em đồng tình với đề án này ạ! Thật ra lúc đầu lúc nghe tin em rất chán thế nhưng nghĩ thoáng hơn, rộng hơn lại cảm thấy thi văn tốt hơn nhiều cho bản thân mình khi học cũng như khi ra trường mặc dù thì khi thi không được tốt lắm.

Nhưng các bạn ơi, khó khó chung dễ dễ chung, mấy ai mà học toán giỏi học lý không giỏi nào? Vậy nên thi Văn giúp ta phát triển được nhiều mặt hơn. Mong muốn được thi Toán - Văn - Vẽ ngay trong năm nay ạ.

Phan Hải Đăng (11/03/2014 22:53:22 PM)

Tôi đang là học sinh lớp 12 và cũng đang có nguyện vọng thi vào trường. Tôi nghĩ, việc đổi mới này mặc dù có gây chút bất ngờ cho các bạn muốn thi vào trường nhưng thật ra nó rất hợp lý, có sự cân bằng giữa tư duy logic, nhận thức xã hội và năng khiếu nghệ thuật.

Việc đổi Lý thành Văn có thể sẽ gây chút cản trở cho tôi và chính các bạn nhưng nếu chúng ta thật sự đam mê thì vấn đề sẽ không quá lớn. Bởi từ lâu đề án này đã được trường dần dần hoàn thiện, nếu các bạn có thật sự quan tâm đến ngành kiến trúc thì sẽ biết và sẽ có sự chuẩn bị.

Hơn nữa môn văn là môn học chính bắt buộc, nên có lẽ chúng ta vốn dĩ không nên lơ là. Bản thận tôi cũng không có sự chuẩn bị tốt, nhung nếu thật sự đam mê thì tôi nghi rằng chúng ta nên ủng hộ đề án của trường, vì nó thật sự sáng tạo.

Hãy cùng nhau cố gắng nhé, tôi tin rằng cũng có nhiều người giống chúng ta và tất cả đều có cơ hội ngang nhau nếu cố gắng hết mình

HỌC SINH (11/03/2014 22:47:48 PM)

Mong Bộ duyệt đề án này trong năm nay. Việc thay đổi môn thi rất phù hợp với việc học cũng như tư duy sau này.

Ngọc (11/03/2014 22:45:51 PM)

Tuyển sinh không phải là để chọn xem ai "luyện thi" lâu hơn mà cốt để chọn người có năng lực tốt nhất. Các môn Văn, Toán là những môn cơ bản - đại diện cho kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn. Có một môn năng khiếu nữa là đánh giá toàn diện năng lực rồi.

Hy vọng đề án được duyệt!

zendamendy (11/03/2014 22:43:52 PM)

Đề án này hoàn toàn phù hợp với trường kiến trúc. tôi hoàn toàn đồng ý với đề án này.

khang (11/03/2014 13:04:16 PM)

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học lớn, danh tiếng nên rất nhiều người khát khao được là học sinh của trường. Vì vậy có những người có thể thi đi thi lại hai, ba lần để đạt được mục đích. Nếu thay đổi thì lượng lớn sinh viên đó đi về đâu .

Khang Di (10/03/2014 23:31:19 PM)

Tôi đồng tình đề án... Vậy mới đúng là kiến trúc!!! Thực hiện năm nay càng tốt, dù có khó khăn chút. Nhưng thí nào cũng như nhau. Cái quan trọng là chất lượng đầu vào đúng với tầm cỡ của trường! Quá tuyệt!

Tin tiêu điểm