Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 24/1/2019 11:19

Đẩy mạnh mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình ban hành kế hoạch đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2019.

Trong đó phấn đấu năm 2019, tổ chức đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã cho 205 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố; trong đó dự kiến xếp loại trung bình 18 đơn vị, xếp loại khá 65 đơn vị, xếp loại tốt 122 đơn vị.

Thực hiện mục tiêu trên, một trong những giải pháp được đưa ra là ngành GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã; phối hợp với Hội Khuyến học, các ngành, đoàn thể cùng cấp trong việc giúp chính quyền các cấp ban hành kế hoạch thực hiện, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, website của đơn vị... tới cán bộ, công chức, viên chức và người dân góp phần nâng cao nhận thức về mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Phối hợp với Hội Khuyến học cấp huyện xây dựng kế hoạch đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2019. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ cấp huyện và cấp xã tham gia kiểm tra, đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục cấp huyện phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, các thành viên phụ trách công tác “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Kịp thời phát hiện những mô hình hay, điển hình tốt để phổ biến cho các đơn vị trong tỉnh trao đổi, học tập và để tuyên dương, khen thưởng.

Tiếp tục khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở như thư viện, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao, phòng đọc, điểm kết nối truy cập internet; củng cố các trung tâm học tập cộng đồng để tạo điều kiện cho người dân có điều kiện học tập, bổ sung kiến thức…

Lập Phương

Tin tiêu điểm