Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 15/3/2018 08:21

Công khai các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, trường học

Công khai các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, trường học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long ban hành quy chế thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở GD&ĐT. Trong đó quy định rõ một số việc phải công khai để công chức, viên chức biết.

Trong đó quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của công chức, viên chức; những việc phải công khai để công chức, viên chức biết; những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; những việc công chức, viên chức giám sát, kiểm tra; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan...

Một số việc phải công khai để công chức, viên chức biết được quy định trong quy chế như: Kinh phí hoạt động hàng năm; tuyển đụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của công chức, viên chức; xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật...;

Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan...

Thời hạn công khai chậm nhất là 3 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 5 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, đơn vị cấp trên, trừ nhừng tài liệu mật theo quy định của pháp luật. Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của cơ quan thì phải thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

Lập Phương