Công bố chỉ tiêu biến chế, hợp đồng Sở GD&ĐT Quảng Trị 2019

LẬP PHƯƠNG - 13:27 04/03/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể: Hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 1.929 chỉ tiêu. Trong đó, hành chính : 47 chỉ tiêu; sự nghiệp giáo dục : 1.873 chỉ tiêu; hợp đồng theo nghị định 68: 3 chỉ tiêu; hợp đồng lao động: 6 chỉ tiêu (Trường Phổ thông DTNT tỉnh: 2 chỉ tiêu để bố trí nhân viên cấp dưỡng; Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh: 4 chỉ tiêu, trong đó 2 nhân viên cấp dưỡng, 1 nhân viên bảo vệ, 1 nhân viên bảo mẫu);

Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 24 chỉ tiêu.

Sở Nội vụ đề nghị Sở GD&ĐT bố trí, sử dụng chỉ tiêu đúng vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Đồng thời tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND về ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với tinh giản biên chế.

Căn cứ biên chế được giao và đề án tinh giản biên chế đã được UBND tỉnh phê duyệt, lập kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm cần tuyển, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/3/2019 (nếu có) để tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 của tỉnh và thống nhất việc xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở GD&ĐT theo đúng quy định.

Đối với sự nghiệp giáo dục: Trường hợp nếu có biến động về số lớp, số học sinh của các trường, đề nghị có giải trình, thuyết minh việc tăng, giảm số lớp, số học sinh; tăng, giảm đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường để đề xuất Sở Nội vụ thẩm định, điều chỉnh kịp thời số giao, đảm bảo đúng định mức quy định.

Không thực hiện việc ký họp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc