Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 16/7/2017 19:32

Con số nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục

Con số nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục

GD&TĐ - Huy động nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, năm học 2016-2017 đạt một số kết quả quan trọng.

Bộ GD&ĐT cho biết, những nguồn lực này gồm: Nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân trong nước gồm vốn của các nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, đào tạo bán công, tư thục; học phí và phí; từ hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quyên góp, cho tặng… của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân... ;

Nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân ngoài nước chủ yếu là vốn đầu tư trực tiếp thành lập cơ sở giáo dục, đào tạo 100% vốn nước ngoài; vốn liên doanh, liên kết giữa các cơ sở trong nước và ngoài nước; vốn không hoàn lại, vốn quyên góp, cho tặng dưới các hình thức khác nhau của của các tổ chức quốc tế, của chính phủ, phi chính phủ hoặc các công ty, tập đoàn kinh tế và các cá nhân nước ngoài....

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ GD&ĐT quản lý 10 chương trình, dự án triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020 với tổng mức đầu tư là 17.986.760 triệu đồng, trong đó: ODA viện trợ là 172.147 triệu đồng, ODA vay và vay ưu đãi là 15.974.799 triệu đồng, vốn đối ứng là 1.766.237 triệu đồng.

Đáng chú ý là dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (77 triệu USD vốn vay Ngân hàng Thế giới) với mục tiêu hỗ trợ đắc lực cho việc xây dựng chương trình tổng thể và sách giáo khoa mới theo Nghị quyết số 40 của Quốc hội;

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (100 triệu USD vốn vay Ngân hàng Thế giới) nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục;

Chương trình Phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (100 triệu USD vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á) nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và quản lý giáo dục ở cấp trung học, tăng cường định hướng giáo dục các ngành nghề kỹ thuật và hướng nghiệp cho học sinh trung học trong khi vẫn chú ý tăng cường tiếp cận giáo dục cho các đối tượng khó khăn như con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, trẻ em khuyết tật, di cư...

Dự kiến lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến cuối quý II năm 2017 là 1.628.691 triệu đồng, tiến độ giải ngân mới đạt 9% so với tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã ký kết do phần lớn các dự án mới bắt đầu triển khai từ năm 2016 hoặc 2017, có thời hạn kết thúc đến năm 2022. Kế hoạch giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi của 10 chương trình, dự án trong năm 2017 là 999.257 triệu đồng.

Như vậy, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho giáo dục, ngành giáo dục đã thu hút được một nguồn lực đáng kể của xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; mở rộng quy mô học sinh, sinh viên đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, cũng theo Bộ GD&ĐT, nguồn lực thu hút đầu tư cho giáo dục chưa tương xứng với tiềm năng; mức độ huy động nguồn lực giữa các vùng, miền và giữa địa phương khác nhau. Một số địa phương triển khai còn chậm và nhiều lúng túng. Không ít cơ chế chính sách đưa ra chưa phù hợp với thực tế nên khó thực hiện.

Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi Thủ tướng phê duyệt Chương trình, Bộ sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí triển khai.
Đồng thời, Bộ đã chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ và Quốc hội quyết định kế hoạch vốn trung hạn để giao kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ trung hạn 2017-2020 và kế hoạch năm 2017 cho các địa phương thực hiện.
Các địa phương đã triển khai thực hiện xã hội hóa giáo dục để huy động các nguồn lực của xã hội nhằm phát triển GD&ĐT; thực hiện quy định về ưu đãi đất đai, chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Khuyến khích các cơ sở GD&ĐT đủ điều kiện thực hiện chương trình chất lượng cao với mức thu học phí tương ứng để có thêm nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Hải Bình