Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 13/10/2017 15:16

Chi tiết chuẩn bị cơ sở vật chất trường phổ thông cho chương trình mới

Chi tiết chuẩn bị cơ sở vật chất trường phổ thông cho chương trình mới

GD&TĐ - Ngày 6/10/2017, Chính Phủ có tờ trình về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong đó nêu rõ tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất trường phổ thông cho chương trình mới.

Chuẩn bị Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông

Chuẩn bị cho chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, các địa phương đánh giá thực trạng và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, rà soát và xây dựng danh mục các phòng học cần kiên cố hóa sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020; mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu trên cơ sở rà soát của các trường phổ thông.

Chuẩn bị Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông. Mục tiêu cụ thể của Đề án là đầu tư kiên cố hóa các phòng học mầm non và tiểu học tại các xã đặc biệt khó khăn (sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ);

Đầu tư bổ sung đáp ứng số phòng học còn thiếu của cấp mầm non và tiểu học (lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ thực hiện thông qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ngân sách địa phương, huy động khác);

Đầu tư xây dựng bổ sung các phòng học bộ môn, khối phòng phục vụ học tập và thư viện (lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ thực hiện thông qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ngân sách địa phương, huy động khác);

Mua sắm bổ sung đáp ứng nhu cầu thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa (lồng ghép nguồn vốn ngân sách trung ương cho sự nghiệp giáo dục và ngân sách địa phương, huy động khác);

Mua sắm bổ sung thiết bị phòng học bộ môn, bàn ghế 2 chỗ ngồi, máy tính phục vụ công tác giảng dạy, thiết bị phòng học ngoại ngữ (lồng ghép nguồn vốn ngân sách trung ương cho sự nghiệp giáo dục và ngân sách địa phương, huy động khác).

Lộ trình thực hiện Đề án được xây dựng đồng bộ từ trung ương đến các địa phương và đồng bộ với lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; Đề án có nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để các địa phương huy động các nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất trường lớp học thực hiện được chương trình, sách giáo khoa mới.

Đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học và yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; ưu tiên ngân sách địa phương, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục phổ thông.

Tổ chức rà soát danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo chương trình hiện hành; nghiên cứu, đánh giá lại các chỉ số nhân trắc học của học sinh, rà soát các quy định hiện hành về tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường phổ thông.

Những công việc chính triển khai trong thời gian tới

Hướng dẫn các địa phương triển khai có hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo thực hiện theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động tiến hành điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường đáp ứng yêu cầu chương trình, sách giáo khoa mới;

Ưu tiên bố trí phòng học bộ môn, phòng thực hành, thí nghiệm; rà soát danh mục thiết bị giáo dục tối thiểu hiện hành, chỉ bổ sung những thiết bị thật sự cần thiết, trang bị thiết bị giáo dục ứng dụng kỹ thuật số để nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm chi phí.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về nhân trắc học, hướng dẫn các địa phương mua sắm bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh và chương trình, sách giáo khoa mới. Rà soát, điều chỉnh các chuẩn, quy chuẩn về trường lớp học phù hợp với chương trình mới, làm căn cứ xây dựng Đề án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị trường học (bao gồm cả mầm non, phổ thông và đại học).

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm