Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/8/2018 11:14

Vĩnh Phúc:

Chấm điểm trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

Ảnh  minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công tác xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn từ năm học 2018-2019.

Theo đó, đưa ra 4 tiêu chuẩn xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cụ thể, tiêu chuẩn 1: Trường học xanh (gồm 4 tiêu chí); tiêu chuẩn 2: Trường, lớp sạch (gồm 6 tiêu chí); tiêu chuẩn 3: Trường, lớp đẹp (gồm 5 tiêu chí); tiêu chuẩn 4: Trường, lớp an toàn (gồm 5 tiêu chí).

Tổng có 20 tiêu chí đánh giá công tác xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Điểm chuẩn cho mỗi tiêu chí là 5 điểm. Thực hiện đầy đủ tiêu chí được 100% mức điểm chuẩn; thực hiện chưa đầy đủ được tối đa 50% mức điểm chuẩn.

Trường đạt loại tốt có tổng điểm các tiêu chí đạt từ 90 điểm trở lên. Trường đạt loại khá có tổng điểm các tiêu chí đạt từ 75 điểm đến dưới 90 điểm.

Trường đạt loại trung bình: Có tổng điểm các tiêu chí đạt từ 50 điểm đến dưới 75 điểm. Trường không đạt: Có tổng điểm các tiêu chí đạt dưới 50 điểm.

Sở GD&ĐT đưa nội dung công tác xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua theo năm học.

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố xây dựng mô hình điểm về trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn làm điểm tham quan, học tập cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Năm học 2018-2019, xây dựng ít nhất 2 trường ở mỗi cấp học làm mô hình điểm; tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình điểm ở các năm tiếp theo.

Trong mỗi năm học, tổ chức kiểm tra, thanh tra được ít nhất 30% số trường học của mỗi cấp học về nội dung xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Hằng năm, tổ chức đánh giá và đưa nội dung công tác xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua các cơ sở giáo dục.

Lập Phương