Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 16/1/2018 11:01

Bắc Giang

Cải cách hành chính ngành GD&ĐT năm 2018

Cải cách hành chính ngành GD&ĐT năm 2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) ngành giáo dục và đào tạo năm 2018.

Mục đích nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung CCHC nhà nước theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh phù hợp với thực tế và lộ trình thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 nhằm cải tiến phương thức, lê lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) ngành GD&ĐT, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết quả CCHC là nội dung quan trọng đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ và binh xét thi đua, khen thưởng người đứng đầu và cán bộ công chức, viên chức của đơn vị…

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy các đơn vị đảm bảo hợp lý, hiệu quả trong tổ chức hoạt động; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển GD&ĐT của đơn vị và toàn ngành năm học 2017-2018 và năm 2018.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC).

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả trong giải quyết các TTHC theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, công khai và minh bạch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc; vận động thực hiện công tác CCHC nhà nước thông qua các phương tiện thông tin truyền thông và các hình thức phù hợp đến với nguời dân, các tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

Tiếp tục rà soát, bố sung những TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phấn đấu sự hài lòng của người dân đạt trên 90% tỷ lệ tổ chức và cá nhân đến giao dịch.

Người đứng đầu các đơn vị phải xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, tổ chức thực hiện; là giải pháp quan trọng để đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển giáo dục của đơn vị.

Kết quả CCHC là nội dung quan trọng đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng người đứng đầu và cán bộ công chức, viên chức của đơn vị

Lập Phương