Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 28/7/2017 06:00

Bến Tre ban hành nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

Bến Tre ban hành nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

GD&TĐ - Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Thông tri về nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 với những nhiệm vụ hết sức cụ thể.

Thông tri nhấn mạnh: Năm học 2017-2018 là năm thứ ba “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên;

Quan tâm công tác xây dựng, phát triển độỉ ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo;

Tăng cường quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo và dạy nghề; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục-đào tạo và dạy nghề;

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách trong giáo dục; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Năm học 2016-2017, toàn ngành Giáo dục tỉnh Bến Tre đã tập trung thực hiện khá tốt các nhiệm vụ phát triển giáo dục - đào tạo, dạy nghề và đã đạt đuợc những kết quả quan trọng: quy mô, mạng lưới trường, lớp học tiếp tục đuợc mở rộng, nâng cấp;

Số trường đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục tăng; chất lượng giáo dục được giữ vững, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,06%; thành quả công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục được duy trì và nâng chất;

Công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu giải quyết việc làm có bước chuyển biến khá, giáo dục khởi nghiệp được triển khai bước đầu; đa số giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, lề lối làm việc và có ý thức tự học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình hiện nay.

Tỉnh cũng đã phối hợp thành lập Phân hiệu ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre để góp phần đào tạo nhân lực của tỉnh.

Lập Phương