Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 19/6/2015 10:41

Báo cáo tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục

Báo cáo tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT báo cáo thực trạng các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương.

Cụ thể, gồm: Các chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục;

Số lượng các tổ chức, cá nhân và tình hình đóng góp kinh phí của các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục;

Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục.

báo cáo nhằm để có đầy đủ thông tin về tình hình các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương Đề án “Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta”.

Do tính gấp rút và tầm quan trọng của Đề án, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT khẩn trương triển khai và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 18/6/2015 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: ptthuyen@moet.edu.vn).

Lập Phương