Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 19/11/2017 08:30

Ban hành quy chế làm việc Sở GD&ĐT Phú Yên

Ban hành quy chế làm việc Sở GD&ĐT Phú Yên

GD&TĐ - Theo Quy chế làm việc Sở GD&ĐT Phú Yên mới ban hành, Sở này làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mọi hoạt động của Sở phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Sở.

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở phải xử lý và giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục, phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền; đúng chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và quy chế làm việc của Sở, trừ những công việc được yêu cầu giải quyết ở mức độ “khẩn”.

Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao một phòng chuyên môn, nghiệp vụ chủ trì giải quyết; trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm chính về công việc được giao. Trong trường hợp trưởng phòng giao công việc đó cho một người trong phòng mình phụ trách thì người được giao công việc chịu trách nhiệm với trưởng phòng.

Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; thường xuyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường làm việc văn hoá

Theo Quy chế, Giám đốc Sở là người đứng đầu ngành giáo dục, đào tạo của tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

Các Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở phân công chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác, phụ trách một số đơn vị thuộc Sở; được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Sở, nhân danh Giám đốc Sở giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về những quyết định của mình...

Lập Phương