Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 2/12/2017 12:44

Sơn La:

Ban hành quy chế hoạt động Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La vừa ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục của tỉnh.

Nhiệm vụ của Hội đồng là tổ chức triển khai đến cơ quan, các đơn vị trong ngành Giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo các phong trào thi đua trong phạm vi ngành Giáo dục Sơn La.

Định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Sở đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và từng giai đoạn; tham mưu tư vấn cho Giám đốc về kế hoạch sơ kết, tống kết các phong trào thi đua và những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn về công tác khen thưởng; đề xuất sửa đổi bổ sung các chế độ về thi đua, khen thưởng.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tổ chức, hướng dẫn các phòng thuộc Sở, phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở và toàn ngành Giáo dục trong tổ chức nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng.

Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, ban hành văn bản chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT Sơn La; xét chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định khen thưởng; trình các cấp, các ngành khen thưởng hoặc xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở GD&ĐT. Hoạt động của Hội đồng theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số hoặc bỏ phiếu kín. Kết quả xét khen thưởng của Hội đồng phải tập hợp để báo cáo Chủ tịch Hội đồng trong vòng 3 ngày làm việc sau khi họp. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Lập Phương