Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 3/1/2018 07:35

Bắc Giang: Khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên

Bắc Giang: Khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang ban hành chương trình công tác năm 2018, trong đó đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Một trong những nhiệm vụ đó là tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn bộ máy, hợp lý với từng địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT và khắc phục tình trạng mất cân đối, thừa thiếu cục bộ giáo viên.

Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL các cấp theo các tiêu chuẩn ban hành để có kế hoạch bồi dưỡng và tinh giản biên chế theo quy định; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán làm nòng cốt thực hiện đổi mới giáo dục;

Đề xuất giải pháp điều động, bố trí công việc khác hoặc cho thôi việc với cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm. Thực hiện nghiêm túc đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Cũng trong kế hoạch này, năm 2018, Sở GD&ĐT Bắc Giang tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu tỉnh uyrm HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển GD&ĐT, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng thực chất và bền vững.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp học. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học thực chất và bền vững, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV.

Tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiệu quả. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2017 - 2018 và năm 2018.

Tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp các cấp học phù hợp với địa phương; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; đổi mới công tác thi đua khen thưởng...

Lập Phương