Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 18/1/2014 16:48

470 tỷ đồng phát triển nhân lực an toàn, an ninh thông tin

470 tỷ đồng phát triển nhân lực an toàn, an ninh thông tin

GD&TĐ - Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Ưu tiên phân bổ chỉ tiêu

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020, đưa được 300 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo về ATANTT ở nước ngoài, trong đó có 100 tiến sĩ. Đào tạo được 2.000 học viên có trình độ đại học và trên đại học về ATANTT chất lượng cao.

Đưa được 1.500 lượt cán bộ chuyên trách về ATANTT đi đào tạo ngắn hạn cập nhật công nghệ, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài.

Tập huấn, đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATANTT cho 10.000 lượt cán bộ làm về ATANTT và công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan Nhà nước.

Đề án bổ sung nhiệm vụ và ưu tiên phân bổ chỉ tiêu trong Đề án 911 và Đề án 599 để đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về ATANTT. Đồng thời, ưu tiên dành chỉ tiêu học bổng từ các chương trình đào tạo nước ngoài khác, đặc biệt đào tạo bằng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, đào tạo kỹ sư, cử nhân ATANTT hệ chính quy cho đối tượng là sinh viên ngành CNTT, Điện tử viễn thông; đào tạo cấp bằng 2 ATANTT cho đối tượng đã tốt nghiệp ĐH ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông.

Giao chỉ tiêu và hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở đào tạo trọng điểm về ATANTT để triển khai đào tạo kỹ sư, cử nhân ATANTT chất lượng cao. Các cơ sở này cũng sẽ được đầu tư, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu về ATANTT.

Tạo điều kiện thuận lợi mở ngành, ưu đãi nhân lực

Đề án cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở đào tạo ĐH mở chuyên ngành hoặc mở ngành đào tạo ATANTT; khuyến khích ĐKDT và theo học các ngành, chuyên ngành đào tạo về CNTT, ATANTT.

Ngoài ra, có cơ chế, chính sách hỗ trợ, xây dựng, triển khai áp dụng chuẩn kỹ năng CNTT (bao gồm chuẩn kỹ năng ATANTT); xây dựng chuẩn kỹ năng CNTT theo hướng thường xuyên được cập nhật công nghệ mới, xây dựng hệ thống sát hạch cấp chứng chỉ kỹ năng về CNTT theo hướng định kỳ kiểm tra cấp lại chứng chỉ, bảo đảm người có chứng chỉ thường xuyên được cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới về CNTT, ATANTT.

Xây dựng, ban hành cơ chế ưu đãi nhằm thu hút các chuyên gia CNTT và ATANTT giỏi làm việc cho các cơ quan Nhà nước; nghiên cứu, đề xuất việc áp dụng mức lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về ATANTT tại các cơ quan, tổ chức nhà nước theo chế độ đối với cán bộ cơ yếu làm việc trong các tổ chức cơ yếu của Nhà nước.

Kinh phí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Đề án là 470 tỷ đồng (không bao gồm kinh phí đào tạo ở nước ngoài và kinh phí hỗ trợ học phí, học bổng cho kỹ sư, cử nhân chất lượng cao); trong đó, kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp là 162 tỷ đồng, kinh phí từ nguồn chi đầu tư phát triển là 308 tỷ đồng.

Lập Phương