Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 19/6/2015 05:54

32 - 40 tỷ đồng/năm hỗ trợ đào tạo nông, lâm, ngư

32 - 40 tỷ đồng/năm hỗ trợ đào tạo nông, lâm, ngư

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 873/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017.

Theo đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo mô hình quản trị tự chủ của các trường đại học nghiên cứu tiên tiến trên thế giới.

Cụ thể, Học viện được tự chủ về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; về tổ chức bộ máy và nhân sự; về tài chính; về chính sách học bổng, học phí; về đầu tư, mua sắm; và về cơ chế giám sát.

Đồng thời, được chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; đảm bảo các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại Học viện.

Đáng chú ý, theo Quyết định này, nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo đạt chuẩn cho sinh viên các ngành nông lâm ngư nghiệp theo học tại Học viện, với quy mô hỗ trợ từ 32 - 40 tỷ đồng/năm.

Cụ thể, chương trình đại trà, trình độ ĐH, chính quy, mức thu tối đa năm học 2014 - 2015 là 12 triệu đồng/năm/sinh viên; năm học 2015 - 2016 là 13 triệu đồng/năm học/sinh viên; năm học 2016 - 2017 mức thu tối đa là 14 triệu đồng/năm học/sinh viên.

Tuy nhiên, đối với ngành nông, lâm, ngư, mức thu tối đa đối với sinh viên chưa bằng 50% so với sinh viên ngành khác.

Cụ thể, học phí tương ứng so với các năm lần lượt là 5,5 triệu đồng/năm học/sinh viên, 6,4 triệu đồng/năm học/sinh viên và 7,3 triệu đồng/năm học/sinh viên.

Lập Phương