Kết quả nghiên cứu của Chương trình Khoa học GD cấp quốc gia

Giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi cho GDMN

Giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi cho GDMN

GD&TĐ - “Hiện nay, chưa có khái niệm thống nhất về hệ thống đồ chơi phát triển dành cho trẻ em 0 - 6 tuổi” - TS Nguyễn Ngọc Linh, Trường CĐ Sư phạm Trung ương chia sẻ. Ông là Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu nêu thực trạng khi thực hiện đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non”.

Trung Quốc quản trị GDĐH: Thí điểm Hội đồng trường

Trung Quốc quản trị GDĐH: Thí điểm Hội đồng trường

GD&TĐ - Trong báo cáo nhanh của đề tài Khoa học giáo dục: “Quản lý Nhà nước đối với giáo dục đại học: Một số kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam”, PGS. TS Mai Ngọc Anh (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) cho biết, các trường ĐH Trung Quốc được tự chủ về tài chính, nhà nước đầu tư vào các phòng thí nghiệm thông qua các dự án trọng điểm. Trong khi đó, Trung Quốc cũng chỉ mới thí điểm Hội đồng trường trong các trường ĐH từ năm 2014 tới nay. Hiện tại, chỉ mới có khoảng 84 trường trên tổng số gần 2.500 trường ĐH của Trung Quốc có Hội đồng trường.
 

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam

GD&TĐ - Trong phần định hướng về nội dung GD của một số lĩnh vực hay môn học như: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Giáo dục nghệ thuật, Giáo dục Khoa học xã hội, Giáo dục Khoa học Tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo... đã đề cập tới một số yêu cầu, có những yếu tố của Giáo dục công dân toàn cầu. Các định hướng này đã được quán triệt, thể hiện trong chương trình các môn học, hoạt động GD.

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam

GD&TĐ - Mục tiêu hàng đầu của đổi mới giáo dục là nhằm đào tạo được những con người phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường XHCN và hội nhập quốc tế. Đây cũng là những mục tiêu mà giáo dục công dân toàn cầu (GDCDTC) hướng tới.

Giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập

Giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập

GD&TĐ - Trong đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam”, GS.TSKH Đặng Ứng Vận đã phân tích những tồn tại, hạn chế của các trường ngoài công lập (NCL) thời gian vừa qua và đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập

Giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập

GD&TĐ - Nghiên cứu chính sách đối với GDĐH tư ở các nước, tìm hiểu bối cảnh và những quan điểm làm nền tảng cho những chính sách đó, cùng với hàm ý của nó trong việc phát triển hệ thống GDĐH, là điều có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng chính sách cho GDĐH tư ở Việt Nam.

Gợi ý chính sách tự chủ tài chính ĐH

Gợi ý chính sách tự chủ tài chính ĐH

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia trên thế giới và bối cảnh tự chủ tài chính giáo dục đại học Việt Nam, nhóm nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam - Trường Đại học Kinh tế TPHCM - GS.TS Nguyễn Trọng Hoài làm chủ nhiệm đề tài đã đúc kết một số nhận định và gợi ý giải pháp chính sách tự chủ tài chính đại học cho Việt Nam.