Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đảng ủy Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025

Hải Minh - 25/03/2020, 18:56 GMT+7 | Thời sự
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Việc ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp, bảo đảm theo yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức thực hiện thống nhất, bảo đảm tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ VII.

Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế của đảng bộ, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ.

Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc gán ghép trên internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Kế hoạch cũng đề ra yêu cầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của chi bộ Đảng bộ có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Cũng theo yêu cầu của bản kế hoạch, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng keo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT và đại hội các cấp phải được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm