Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 28/9/2009 18:05

Thảo luận về Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thảo luận về Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(GD&TĐ) - Chiều nay (28/9), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần VII tiếp tục diễn ra với các nhóm thảo luận chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng, hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ các đại biểu về dự Đại hội (ảnh: VOV)

Tại trung tâm thảo luận số 1, các đại biểu thảo luận về chuyên đề “Phát huy vai trò của Mặt trận trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đại đoàn kết dân tộc là một truyền thống quý báu và lâu đời của dân tộc ta. Nhờ luôn luôn coi trọng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong cách mạng XHCN cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước.

Ngày nay, MTTQ là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát triển thêm các tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu trong mặt trận, việc tập hợp, vận động nhân dân thông qua các phong trào thi đua yểu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Làm thế nào để tăng cường sự chủ động và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng ; chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của các giai tầng xã hội và liên quan đến Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Qua đó chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực hiện bình đẳng xã hội.

Làm thế nào để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận; tăng cường phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên...

Làm thế nào để phát huy dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận phải làm gì để thực hiện hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của các giai tầng xã hội.

Mặt trận phải làm gì để phát huy truyền thống yêu nước, ý thức dân tộc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

Tại trung tâm thảo luận số 2, các đại biểu thảo luận về chuyên đề “MTTQ Việt Nam với vai trò phát huy dân chủ XHCN, tham gia giám sát và phản biện XH”. Trong cuộc thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam gắn với việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền; Thống nhất giám sát và phản biện xã hội thì nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua MTTQ như thế nào...

Các đại biểu thảo luận theo nhóm chuyên đề (ảnh: Trần Nhật)

Trung tâm 3 thảo luận chuyên đề “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước”.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước là yêu cầu cần thiết khách quan và có lịch sử, cụ thể của MTTQ Việt Nam. Hoạt động của MTTQ Việt Nam phải gắn bó mật thiết với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, đổi mới đất nước... Ngày nay, MTTQ Việt Nam có sứ mệnh vận động tất cả các lực lượng xã hội phát huy tài năng, trí tuệ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phấn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong thời gian qua, MTTQ đã phát huy được vai trò của các cá nhân tiêu biểu, thu hút nhân sĩ, trí thức tham gia vào Mặt trận, làm cho chất lượng, hiệu quả, phạm vi hoạt động của Mặt trận ngày càng nâng cao. MTTQ đã thu hút được đông đảo nhân dân trong và ngoài nước tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc...

Với chuyên đề này, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo điều lệ MTTQ Việt Nam (sủa đổi, bổ sung); Trao đổi việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, và đẩy mạnh thi đua lập thành tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội...; Làm rõ thực trạng, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trước yêu cầu đổi mới...

Phút nghỉ ngơi giữa cuộc thảo luận chuyên đề (ảnh: Trần Nhật)

Trung tâm 4 với chuyên đề “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân và đoàn kết quốc tế”.

Đối ngoại nhân dân là một bộ phận cấu thành công tác đối ngoại chung của cả nước, MTTQ Việt Nam có vai trò to lớn trong các hoạt động đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác đối ngoại nhân dân được xác định là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác của MTTQ.

Trong cuộc thảo luận, các đại biểu đã cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến đối ngoại nhân dân và đoàn kết quốc tế; Phương hướng và giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của Mạt trận trong công tác đối ngoại nhân dân và đoàn kết quốc tế thời gian tới...

Trung tâm 5, các đại biểu sẽ cho ý kiến về chuyên đề “Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ Mặt trận trong thời kỳ đổi mới”.

Để làm được điều này, trong thời gian tới, MTTQ cần kiện toàn lại hệ thống tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và lực lượng cộng tác viên của hệ thống MTTQ Việt Nam ngày càng vững vàng về tư tưởng chính trị, có năng lực, có trình độ, kinh nghiệm, có tâm huyết, trách nhiệm và gắn bó với công tác Mặt trận. Để thực hiện, MTTQ đã đưa ra 3 nhóm giải pháp.

Theo đó, nhóm giải pháp 1 là naanh cao nhận thức và đổi mới cơ chế Đảng lãnh đạo Mặt trận. Để làm được điều này cần: Đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò của Mặt trận, về đội ngũ cán bộ của MTTQ Việt Nam; Đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cán bộ Mặt trận; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận nói chung và công tác cán bộ Mặt trận nói riêng.

Nhóm giải pháp 2 là Xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ các cấp. Theo đó, cần xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là cơ quan chuyên môn vững mạnh đảm bảo cho hoàn thành nhiệm vụ của Mặt trận; Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ phù hợp yêu cầu của Mặt trận; Chủ động phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các tỏ chức đoàn thể, nhân dân các cấp trong quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Mặt trận. Đổi mới công tác tuyển chọn, đánh giá, sử dụng cán bộ; Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận; Thực hiện tốt các chế độ chính sách với cán bộ Mặt trận.

Nhóm giải pháp 3 là Xây dựng lực lượng cán bộ Mặt trận không chuyên trách và cộng tác viên đối với tổ chức tư vấn và hoạt động tư vấn; Đối với Trưởng Ban Công tác Mặt trận; Đối với cá nhân tiêu biểu...

Ngày mai (29/9), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần VII tiếp tục làm việc.

Quang Anh

TIN LIÊN QUAN