Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 22/10/2010 12:41

Sửa đổi, bổ sung về phụ cấp thu hút nhà giáo

Sửa đổi, bổ sung về phụ cấp thu hút nhà giáo

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến góp ý vào dự thảo thông tư liên tịch về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến góp ý rộng rãi dự thảothông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, những sửa đổi, bổ sung liên quan đến đối tượng áp dụng, phạm vi áp dụng, đối tượng được hưởng, mức phụ cấp thu hút và thời gian hưởng, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút...

Cụ thể, danh mục các xã, thôn, bản thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại các quyết định: số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004, số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 (Chương trình 135 giai đoạn II),  số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007, số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ; số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban Dân tộc.

Các xã (trừ thị trấn) thuộc các huyện nghèo (không gồm các xã, thôn, bản theo các quy định trên) theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 /12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo được áp dụng các chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC và Thông tư liên tịch này.

Các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ, của cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao thẩm quyền ban hành về việc bổ sung, sửa đổi danh sách các  huyện nghèo và các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có).

Đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút cũng được bổ sung theo những sửa đổi bổ sung về phạm vi áp dụng. Mức phụ cấp thu hút và thời gian hưởng được sửa đổi, bổ sung, cụ thể: Mức phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); phụ cấp thu hút trả theo thời gian công tác thực tế của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định. Trường hợp nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác tại nhiều vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vượt quá 5 năm thì tổng thời gian được tính chi trả phụ cấp thu hút cũng không vượt quá 5 năm.

Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được bổ sung : Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại cơ sở giáo dục thuộc thôn đặc biệt khó khăn quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc từ trước ngày 16/02/2008 và hiện vẫn đang công tác tại cơ sở giáo dục thuộc thôn đặc biệt khó khăn thì thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP kể từ ngày 16/02/2008 (là ngày Quyết định số  01/2008/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc có hiệu lực thi hành).

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã công tác tại cơ sở giáo dục tại các xã thuộc các huyện nghèo (quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ) từ trước ngày 27/12/2008 và hiện vẫn tiếp tục công tác tại cơ sở giáo dục thuộc các xã trên, thì thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP kể từ ngày 14/12/2009 (là ngày Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT-BKH-BTC ngày 30/10/2009 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Quy định lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực).

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhận quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm hoặc được phân công đến công tác tại cơ sở giáo dục thuộc các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau ngày 16/02/2008 (là ngày Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc có hiệu lực thi hành) và công tác ở các xã thuộc các huyện nghèo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ sau ngày 14/12/2009 (là ngày Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT-BKH-BTC của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành) thì thời gian tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày nhận quyết định.

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã công tác tại cơ sở giáo dục tại các xã  đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 và Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ và hiện vẫn tiếp tục công tác tại cơ sở giáo dục thuộc các xã trên thì thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP kể từ ngày 22/8/2007 (là ngày Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhận quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm hoặc được phân công đến công tác tại cơ sở giáo dục thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ kể từ sau ngày 22/8/2007 là ngày Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành thì thời gian tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày nhận quyết định.
   
Hết thời hạn phục vụ theo quy định ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn nếu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tình nguyện ở lại tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài thì được cấp có thẩm quyền căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương xét giao đất làm nhà ở, diện tích đất tối thiểu (150 m2)/hộ; và giao đất làm kinh tế trang trại, kinh tế gia đình, diện tích đất tối thiểu một hộ là 0,5 ha đất nương, rẫy hoặc 0,25 ha đất ruộng lúa nước một vụ hoặc 0,15 ha đất ruộng lúa nước hai vụ; được vay vốn để làm nhà, làm kinh tế gia đình. Mức vay, lãi suất, thời gian vay vốn theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Lập Phương