Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 6/1/2014 05:31

Ban Bí thư yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp

Ban Bí thư yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp

GD&TĐ - Ban Bí thư vừa có Chỉ thị số 32-CT/TW về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phổ biến đến các chi bộ đảng.

Chỉ thị nêu rõ: Ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014. 

Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới. 

Việc triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thống nhất, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Trong đó, Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Hiến pháp; 

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để phổ biến sâu rộng tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; 

Nâng cao nhận thức của nhân dân về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Theo yêu cầu của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng cơ sở và từng đảng viên nghiên cứu, học tập các quy định của Hiến pháp, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thi hành Hiến pháp, đồng thời gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cũng được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cần thiết cho cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Bộ, ngành, địa phương mình tổ chức tốt thi hành Hiến pháp. 

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạch trong quá trình tổ chức thi hành Hiến pháp.

Theo yêu cầu của Ban Bí thư, định kỳ sáu tháng, một năm, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình triển khai thi hành Hiến pháp. 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị.

Đặng Giang