quần thể

Hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng

Hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng

GD&TĐ - Đảm bảo tất cả các loài linh trưởng ở Việt Nam phân bố bên trong và bên ngoài các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên được bảo tồn và phát triển bền vững thông qua bảo vệ hiệu quả các quần thể và môi trường sống của chúng dưới sự quản lý của nhà nước và sự tham gia, ủng hộ của toàn thể xã hội.