hệ chính quy

Giao thông – mạch máu của đất nước

Giao thông – mạch máu của đất nước

GD&TĐ - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giao thông là mạch máu của đất nước. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”. Câu nói giản dị của Bác không chỉ nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của giao thông vận tải (GTVT) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở nhiệm vụ đối với những người làm công tác GTVT trong quá khứ, hiện tại và tương lai sau này.