Google

Trợ lý ảo sẽ thống trị cả thế giới vào năm 2021

Trợ lý ảo sẽ thống trị cả thế giới vào năm 2021

Một nghiên cứu mới đây chỉ rằng những trợ lý ảo như Google Assistant, Siri, Cortana hay Alexa sẽ "thống trị" thế giới trong tương lai không xa, thay thế lao động "bằng xương bằng thịt" và phổ biến tới mức đáng kinh ngạc.