Chuyên Trách

Thủ quỹ có được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,1?

Thủ quỹ có được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,1?

GD&TĐ - Hỏi: Theo Thông tư số: 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức” thì thủ quỹ và văn thư các đơn vị sự nghiệp được hưởng chế độ trách nhiệm với mức hệ số 0,1.