Bình Luận

Donald Trump đang để tướng lĩnh quân sự 'lộng quyền'

Donald Trump đang để tướng lĩnh quân sự 'lộng quyền'

Donald Trump muốn các chỉ huy từng vị trí có nhiều quyền hơn để nhanh chóng hơn trong cuộc chiến chống kẻ thù. Tuy nhiên, chính các quan điểm này của ông Donald Trump lại khiến giới tướng lĩnh Mỹ dường như đang “lộng quyền” hơn.